Цели І Проекти І Източници на финансиране І Структура І Партньори І Публикации І За контакти

Активни проекти

Доброволният труд - обществена оценка и
роля в изграждане на социалната среда

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейската общност. Изразените тук виждания принадлежат на Фондация „Общество и информация“ и поради това в никакъв случай не отразяват официалното становище на Европейската комисия.

Допълнителни препоръки

Допълнителни препоръки, направени от участниците в обученията “Доброволният труд – обществена оценка и роля в изграждане на социалната среда”, проведени от Фондация Общество и Информация в гр. Кюстендил, гр. Велико Търново, гр. Кърджали, гр. Бургас, гр. Варна и гр. Враца:

 1. Доброволната дейност и доброволният труд да бъдат правно регламентирани.

 2. Да се дефинира статута на доброволеца.
 3. Правната рамка да позиционира социалните, финансовите, трудово-правните аспекти, с цел недопускане на експлоатация и недобросъвестно използване на доброволния труд от трети лица.

 4. Доброволният труд при определени условия да се зачита за неформално образование.
 5. Да се създаде възможност при определени условия полагането на доброволен труд да се зачита за трудов стаж /напр. ако доброволецът желае, да има възможност да заплати социалните си осигуровки за времето, през което е полагал доброволен труд, така че това време да му бъде признато за трудов стаж, по начина по който казусът е решен с висшето образование/.
 6. Да се създаде възможност за регламентирано заплащане на ежедневните разходи на доброволци, които полагат доброволен труд над определен брой часове на седмица /напр. джобни пари, храна, разходи за квартира и пр./.

 7. Да се остойностява и включва към брутния вътрешен продукт на страната правно регламентираният доброволен труд, така че той да получи не само обществено, правно, но и икономическо признание.

 8. Доброволният труд на лица в неравностойно положение /инвалиди, сираци и т.н/ да се има в предвид като бонус за други техни осигурителни, пенсионни или трудови отношения в бъдеще.
 9. Да се направи ясно разграничаване между безвъзмездния труд /който често е принудителен/ и доброволния труд /който се осъществява по волята на доброволеца/.

 10. В определени случаи доброволния труд да се зачита за алтернативна военна служба.
 11. Да се създадат условия за регламентирано прилагане на възможността за полагане на доброволен труд като мярка срещу социалната изолация за определена възрастова категория лица.

 12. Положеният доброволен труд в конкретна сфера да се зачита за професионална практика при кандидатстване за работа.
 13. Да се сертифицира доброволния труд на лицата и да се създадат отличителни знаци за това.
 14. Да се създадат условия държавните и общински институции да наемат с предимство хора, които са полагали доброволен труд определен период от време.
 15. Да се изгради база данни за доброволците и проекти свързани с доброволния труд на регионално и национално ниво.
 16. Да се сертифицират организациите, посрещащи доброволци, така че да са осигурени нормални условия за работа на доброволеца в съответствие със съществуващото законодателство.

 17. Да се изгради национална политика за популяризиране на доброволния труд.

 18. Да се създадат национални програми за подкрепа на полагането на доброволен труд и на организации, които създават условия за полагането му.
- предишна - - към началото - - следва -

В този раздел:

Активни проекти

Реализирани проекти и инциативи

 

Пълно съдържание на този документ:

 

Други документи свързани с този проект: