Цели І Проекти І Източници на финансиране І Структура І Партньори І Публикации І За контакти

Активни проекти

Доброволният труд - обществена оценка и
роля в изграждане на социалната среда

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейската общност. Изразените тук виждания принадлежат на Фондация „Общество и информация“ и поради това в никакъв случай не отразяват официалното становище на Европейската комисия.

Законодателни препоръки

1. Създаването на ясно законово определение за “доброволната дейност” и “доброволците” е от изключително голямо значение по отношение на:

1.1. Признаването на правния статут на “доброволеца”;

1.2. Осигуряването на законова закрила и привилегии, съответстващи на лицата, наети по трудово правоотношение;

1.3. Разграничаване от другите форми на труд;

1.4. Ограничаване на незаконосъобразните практики, породени от различното тълкуване на доброволния труд;

1.5. По-доброто разбиране на обществото и административните и право-прилагащите органи за доброволния труд, и избягване на злоупотреби с доброволци.

2. Доброволците имат права и съответно задължения спрямо лицата и организациите, с които работят и които са свързани с характера на изпълняваната от тях дейност;

2.1. Примерен списък на правата на доброволеца може да съдържа правото на здравословна и безопасна работна среда, не дискиминационно отношение, адекватно застраховане и осигуряване, други привилегии, определени със закона или в писмен договор, обучение, зачитане на правата и други подобни;

2.2. Примерен списък на задълженията на доброволеца може да съдържа задължението да изпълнява своите ангажименти с необходимата грижа, да действа разумно и в рамките на правомощията, които са му възложени, да избягва договарянето сам със себе си и конфликтите на интереси, да съблюдава закона, да зачита правата на поверителност на информацията, да не допуска дискриминация и да не уврежда, и други.

-към началото-

3. Отговорността на “доброволеца” следва да бъде ясно очертана особено за случаите на недобро изпълнение или вреди от злополуки, загуби и увреждания (включително при непредпазливост или умишлени действия, които са извън обхвата на дейността, определена със споразумението за доброволен труд), както и при небрежност в рамките на обхвата на дейността на доброволеца.

4. Принципът на свободата на придвижване следва да бъде специално гарантиран, в случаите когато “доброволци”, които не са граждани на държава – член на ЕС или са без гражданство изпълняват “доброволна дейност” на територията на ЕС или в друга държава, за периода на изпълнение на дейността.

5. Застрахователните и осигурителните закони следва да осигурят правила, които да насърчават “доброволната дейност”.

6. Данъчните закони следва да третират стипендиите на “доброволците”, материалните обезщетения и другите привилегии по възможно най-благоприятен начин.

7. Ефективното регулиране на “доброволната дейност” налага въвеждането на ограничения в свободата на “доброволците” да избират организациите, на които ще предоставят труда си. В този смисъл изпълнението на формална “доброволна дейност”, която се ползва с определен правен статут, обикновено се ограничава до организации, които имат алтруистични или подобни цели.

8. Необходимо е ясно определяне на организациите, на които ще може да се предоставя доброволно труд, техните права, задължения и отговорност.

9. Многобройни и многообразни са дейностите, които се осъществяват от “доброволци” и много от тези дейности не се нуждаят от специално регулиране, като законът ясно трябва да посочва дейностите подлежащи на правно регулиране.

Намирането на правен механизъм за регулиране на договорните отношения свързани с предоставянето на доброволен труд е полезно за постигане на взаимно приемливи споразумения. Писменото споразумение, наред с неговото необходимо съдържание, следва да съдържа изчерпателно изброяване на основанията за неговото прекратяване.

- предишна - - към началото - - следва -

В този раздел:

Активни проекти

Реализирани проекти и инциативи

 

Пълно съдържание на този документ:

 

Други документи свързани с този проект: