Цели І Проекти І Източници на финансиране І Структура І Партньори І Публикации І За контакти

Активни проекти

Доброволният труд - обществена оценка и
роля в изграждане на социалната среда

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейската общност. Изразените тук виждания принадлежат на Фондация „Общество и информация“ и поради това в никакъв случай не отразяват официалното становище на Европейската комисия.

Аспекти на доброволния труд


Образование

Доброволният труд обучава и мотивира младите хора като им предлага възможности, които им помагат да дадат най-доброто от своите способности и да развиват своите умения, в полза на себе си и обществото. Давайки им информация, обучавайки младите хора на редица умения, предавайки международният опит, доброволният труд окуражава младите хора да изявяват себе си и да постигат резултати, които засягат техния собствен живот, както и живота на другите в общността. Затова доброволният труд е образователен процес, който дава възможност на младите хора да се реализират пълноценно в нашето общество.


Инвестиция

Подпомагането на доброволческата дейност е инвестиция в индивидуален и обществен аспект.
Доброволческите организации, чрез реализацията на проекти и граждански инициативи, подпомагат израстването на младите хора, създавайки чувство за самодисциплина, активно гражданско самосъзнание и солидарност с маргинализираните групи.
Целенасочената работа с младите хора е условие за създаването на социален капитал в бъдеще.

-към началото-

Реална цена на доброволният труд

Доброволците не са безплатни производители. Доброволческите организации могат да бъдат високо ефективни, но се нуждаят от съответно подпомагане - финансово и методическо за провеждането на обучения, ресурси и професионални съвети.
Повечето доброволчески организации печелят ценна подкрепа от местните общности, които ги смятат за изключително важен компонент от свободното време на младите хора, подпомагат изграждането на активно гражданско самосъзнание и са един от най-успешните методи за превенция на рисково поведение и девиантни нагласи.


Оценяване на доброволния труд

Обществената оценка на доброволният труд дава възможност да бъде количествено измерено времето и уменията придобити, благодарение на доброволния труд като част от неформалното образование.


Социален Принос

Доброволчеството и работата без парично възнаграждение представляват социален принос за човека и средата. Доброволчеството и извършването на работа без заплащане е социален инструмент, който компенсира най-разрушителните ефекти на глобализацията, чрез засилване на културната идентичност и позволявайки на тежестите, възникнали в следствие на социо-икономическите промени да бъдат поделени по-равномерно.

- предишна - - към началото - - следва -

В този раздел:

Активни проекти

Реализирани проекти и инциативи

 

Пълно съдържание на този документ:

 

Други документи свързани с този проект: