Цели І Проекти І Източници на финансиране І Структура І Партньори І Публикации І За контакти

Активни проекти

Доброволният труд - обществена оценка и
роля в изграждане на социалната среда

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейската общност. Изразените тук виждания принадлежат на Фондация „Общество и информация“ и поради това в никакъв случай не отразяват официалното становище на Европейската комисия.

Бяла книга на Европейската Комисия
Нов тласък за европейската младеж

Въведение

Бялата книга за младежката политика в ЕС напълно съответства на Бялата книга за управлението, изготвена от Комисията и приета през месец юли 2001г. Целта е да се отвори процесът на взимане на решения в Европейския Съюз към хората, които ще засягат тези решения, а това включва и младите хора.
Бялата книга е съставена след задълбочени консултации и социологически изследвания в страните членки на ЕС и Р.България /единствената страна не-член, която се включи в консултациите на всички нива, чрез Национален Младежки Съвет на България/.

Препоръките изложени в Бялата книга ще бъдат ориентир за провеждане на европейската политика по отношение на младежта от ЕС през следващите 10 години. /извадени са текстовете, отнасящи се към доброволния труд/

Данни от проведените консултации:

Доброволната работа – отговор на нуждите на младите хора
Младите хора гледат на доброволната работа, т.е. на всякаква неплатена работа, като на начин за придобиване на умения и опит, които ще могат да развият в професионалния си живот. Според тях обаче, доброволната работа не е заместител на платения труд.

-към началото-

Доброволната работа катализира промените в обществото. Тя осигурява място, където младите се социализират и обществото извлича полза от тези нестопански дейности, които през последните години се търсят все повече и повече. Често се дискутира да се постави цел доброволните дейности да достигнат 30%. В някои държави тези нови форми на участие в обществото добиват популярност, като алтернатива на задължителната военна служба.

Доброволната работа е не само форма на социално участие но и образователен опит. Тя е фактор в социалната интеграция и изключително осезаемо противодействие на предразсъдъците. Тя има потенциал да стане универсална и трябва да бъде достъпна за всички. Поради това тя е образцов отговор на желанията, изразени по време на консултациите за Бялата книга.

Доброволната работа може да се провежда на местно, национално и европейско равнище. На европейско равнище тя играе важна роля в създаването на европейска идентичност и трябва да се използва като ефикасен инструмент за приобщаване, когато се присъединяват нови страни членки на ЕС.

Всичко извършено в тази област в рамките на Съвета на Европа, като част от националните схеми за граждански дейности, в Съвета на министрите в ЕС /там тази тема се обсъжда в момента/, в рамките на програма Младеж на Европейския Съюз или в ООН сочи, че доброволната дейност се развива.

Доброволна социална или екологична година

В Германия федерален закон относно Доброволната Социална Година /Freiwilliges Soziale Jahr-FSL/ дава възможност на младите /16-27 години/ да се занимават с работа на пълен работен ден в социалното осигуряване, социалните грижи или в образователни проекти за период 6-12 месеца. През 1993 г. се внася поправка в закона, която включва в него Доброволната Екологична Година /Freiwilliges Okologisches Jahr – FOJ/. Законът гарантира на младите хора възможността да получават ползи по време на доброволната си работа /напр. семейни издръжки и бонус при кандидатстване в университети/, както и плащането на вноски по социалните им осигуровки от организацията домакин. Законът поставя изричен акцент върху образователната стойност на годината и постановява минимален стандарт за издръжка на доброволеца.
http://www.ijgd.de

Препоръки въз основа на проведените консултации за промени в европейската политика по отношение на доброволния труд:

-към началото-

На национално, регионално и местно равнище:

  • Доброволната работа за младите да бъде значително увеличена на всички нива /местно, регионално, национално и европейско/ през следващите 10 години.
  • Да се създаде доброволна работа под една или друга форма във всяка страна членка. Да се създадат нужните структури, да се увеличи броят на приемните центрове и да се осигури финансиране. Общините, регионите, сдруженията и младежките организации трябва да играят важна роля при дефинирането и създаването на доброволна работа.
  • Изготвяне на национални условия за работа на младите доброволци, по възможност включени в по-голяма рамка. Тези условия трябва да излагат правата и отговорностите на доброволците, да улеснят развитието на доброволната работа и да гарантират социалната защита на младите.
  • Да се приложи незабавно Препоръката и Планът за действие за мобилността.
  • Да се привлече вниманието на работодателите към качествата, нужни за доброволна работа /инициатива, самоувереност, умение за работа в екип и пр./.
  • Ангажиране на млади хора в насърчаването и развитието на доброволната работа.

На европейско равнище:

  • Качествен и количествен контрол на местните, регионалните, националните и европейски структури за доброволна работа. Трябва да бъде създадени показатели с цел сравнение, обмен на опит и идентифициране на бъдещите тенденции.
  • По целия свят има много доброволни организации, както обществени, така и частни. Тези дейности обикновено не са лесно достъпни за младите. На Европейската комисия трябва да бъде възложена задачата да преговаря с тези организации, така че да ги направи по-отворени към младите.
  • Да се направи Европейската Доброволческа Служба още по-достъпна за младите в неравностойно положение и за младите с увреждания.
  • Да бъде призната доброволната работа и статутът й да бъде повишен до неформален образователен опит.

Свързани текстове:

http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/index.html
http://www.europarl.eu.int
http://www.ces.eu.int
http://www.youthforum.org

- предишна - - към началото - - следва -

В този раздел:

Активни проекти

Реализирани проекти и инциативи

 

Пълно съдържание на този документ:

 

Други документи свързани с този проект: