ПРОЕКТИ


Активни проекти

  • "Изследване капацитета на гражданския сектор" - изследователски проект. Проведени са национално представително проучване и фокус-групи. В резултат от изследването и фокус-групите е подготвен доклад "Гражданският сектор пред предизвикателствата на социалната уязвимост". Целите на изследването са оценка на нуждите на уязвимите групи и на капацитета на гражданския сектор и релевантността му по отоношение на нуждите в техния реален контекст (региони, целеви групи, проблемни полета) /2001г. - 2002г./.
  • Стратегическа разработка на тема "Работа с българските посолства в страните-членки на НАТО". Проектът е в процес на изпълнение (15.06. 2002 - 30.11.2002) и е финансиран от фондация "Отворено общество".
  • "Партньорство между публичната власт и гражданското общество - два конкретни приноса към една обща европейска перспектива" - национално представително проучване /2002г./.
  • "Изследване на състоянието на младите хора в Югоизточна Европа" - проектът е финансиран от "Граждански пакт за Югоизточна Европа - Черна Гора" /2001г. - 2002г./. Целта на проекта е да събере информация на база на проведено анкетно проучване и фокус групи, да установи и анализира състоянието в което се намират младите хора в региона на базата на техния жизнен стандарт, активно участие в гражданските структури, както и да представи основните проблеми с които младежите се срещат и начини за тяхното разрешаване. Страни партньори по проекта са България, Румъния, Македония, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херциговина и др.

-към началото-


В този раздел:

Активни проекти

Реализирани проекти и инциативи