ПРОЕКТИ


Реализирани проекти

 • Гранторазпределителна програма на Европейския съюз "Регионална програма за финансиране на малки проекти на граждани и граждански организации в Югозападен планов район на РБългария", финансирана по програма ФАР за периода 2000-2001г. След конкурс са подпомогнати 17 проекта на обща стойност на 50000 евро в четири програмни области: "Защита, развитие и интеграция на малцинствени общности", "Борба срещу престъпността и корупцията", "Социално предприемачество за маргинализирани общности и младежи" и "Опазване на природата и околната среда".
 • "НАТО и Евро-Атлантическата интеграция в края на второто хилядолетие. Нови тенденции и възможности за младите хора след Вашингтон '99" - международна конференция за 80 младежки лидери от България, Македония, Албания и Румъния. Конференцията бе открита от председателите на комисиите по външна политика на парламентите на РБългария и РМакедония. Изработване на маркетингова стратегия, рекламни и печатни материали за програма "Младежта за Европа" - проект с Агенция "Младежта за Европа",- 1998г.
 • -към началото-

 • Координационна конференция на млади лидери от Югоизточна Европа за работа по програмите на Пакта за стабилност и по програмите на ЕС "Младеж", "Леонардо" и "Сократес" - домакинство в България и Македония, май 2000г. В десетдневната конференция участват повече от 100 представители на страни от Югоизточна Европа.
 • От началото на 2001г. фондация "Общество и Информация" придобива статут на приемаща и изпращаща организация за доброволци по Европейска Доброволческа Служба (EVS).
 • -към началото-

 • "Бъдещото поколение лидери" - обучителен семинар, проведен в бизнес-клуб "Бояна" от 05 до 07. 10. 1999г. за над 100 младежки лидери от различни политически и граждански младежки организации.
 • "Младежки туризъм за социално-икономическо развитие на изостанали райони в България" - проект на организации от България, Румъния, Гърция, Полша и Холандия за развитие на социалното предприемачество в сферата на туризма, март 2000г.
 • "Събиране и обработване на информация за младежките НПО и издаването на справочник на младежките организации в България на български и английски" - проект от началото на 2000г. с частично финансиране от програмата "Младежта за Европа" и последстващо доразвитие в посока на изграждане на динамична база данни в Интернет за младежките граждански организации.
 • -към началото-

 • "Младежка информационна мрежа" - Интернет портал на младежките граждански организации. Проектът е създаден със съдействието на ERYICA и е финансиран по програма "Европа" на Европейската комисия /2001г./.
 • "Нагласи към НАТО" - национално представително проучване /2000г. - 2001г./. Изследването е фокусирано върху настроенията в българското общество след кризата в Косово и участието на НАТО в нея, както и върху промените в политическата обстановка в страната, които влияят върху общественото мнение за присъединяване на към Атлантическия алианс.
 • "Международена младежка среща на тема Човешки Права" - Проектът е финансиран по програма YouthNet по Пакта за стабилност към австрийското правителство /март, 2002г./. Целта на проекта е да се обърне внимание на младите хора, с които работим върху важността на програмата за човешките права в обществото.

-към началото-


В този раздел:

Активни проекти

Реализирани проекти и инциативи