ПРОЕКТИ


Активни проекти

Инициатива за заетост, чрез придобиване на нови умения и квалификация в областта на компютърните науки и информационни технологии и създаване на постоянно действащ обучителен център


Проектът е финансиран по програма SMAEP на ЕК и МТСП


Обща цел:

Създаване на условия за осигуряване на постоянна заетост чрез квалификация и усвояване на нови умения в областта на компютърните науки и информационни технологии на членове на семейства на освободени работници и служители от стоманообработващата и стоманодобивна промишленост, посредством установяване на постоянно действащ център за квалификация и преквалификация на територията на р-н Кремиковци. Привличане на безработни, освободени от стоманообработващата и стоманодобивна индустрия за заетост в строително-ремонтите дейности по проекта.

- следва -


В този раздел:

Активни проекти

Реализирани проекти и инциативи