ПРОЕКТИ


Активни проекти

Доброволният труд - обществена оценка и
роля в изграждане на социалната среда

За проекта

“Доброволният труд - обществена оценка и роля в изграждане на социалната среда” – Проектът е финансиран по програма ФАР АКСЕС и е в процес на реализация (2001 – 2002 г.). Проектът подпомога дейността на гражданските организации и развитието на гражданското общество, като създава висока обществена оценка за ролята на доброволния труд в изграждането на социалната среда, квалификацията на доброволците, както и приноса на този вид труд в развитие на сътрудничеството с местните власти при съвместното управление на социални проекти. Проектът съдейства за създаване на благоприятна законова среда за упражняване на доброволен труд и защита от трудова експлоатация. Осъществяването на регионалните обучения, националните конференции, изготвянето на наръчниците и социологическото изследване ще подпомогнат изграждане на активно самосъзнание и инициативност на гражданите, на учащите, безработните или работещите на непълен работен ден и ще подпомогне реализацията им на трудовия пазар и в обществото. Проектът включва повече от 400 преки бенефициенти и над 3000 ползватели на материалите от проекта на територията на България и Югоизточна Европа.

  - към началото - - следва -

В този раздел:

Активни проекти

Реализирани проекти и инциативи

 

Пълно съдържание на този документ:

 

Други документи свързани с този проект: