Фондация  Общество и Информация
Society   and   Informatin   Foundation

http://socinfo.ngolink.net
E-mail: socinfo@ngolink.net

Активни проекти

Доброволният труд - обществена оценка и
роля в изграждане на социалната среда

За проекта

“Доброволният труд - обществена оценка и роля в изграждане на социалната среда” – Проектът е финансиран по програма ФАР АКСЕС и е в процес на реализация (2001 – 2002 г.). Проектът подпомога дейността на гражданските организации и развитието на гражданското общество, като създава висока обществена оценка за ролята на доброволния труд в изграждането на социалната среда, квалификацията на доброволците, както и приноса на този вид труд в развитие на сътрудничеството с местните власти при съвместното управление на социални проекти. Проектът съдейства за създаване на благоприятна законова среда за упражняване на доброволен труд и защита от трудова експлоатация. Осъществяването на регионалните обучения, националните конференции, изготвянето на наръчниците и социологическото изследване ще подпомогнат изграждане на активно самосъзнание и инициативност на гражданите, на учащите, безработните или работещите на непълен работен ден и ще подпомогне реализацията им на трудовия пазар и в обществото. Проектът включва повече от 400 преки бенефициенти и над 3000 ползватели на материалите от проекта на територията на България и Югоизточна Европа.

 

Инициатива за заетост, чрез придобиване на нови умения и квалификация в областта на компютърните науки и информационни технологии и създаване на постоянно действащ обучителен център

Проектът е финансиран по програма SMAEP на ЕК и МТСП

Обща цел:

Създаване на условия за осигуряване на постоянна заетост чрез квалификация и усвояване на нови умения в областта на компютърните науки и информационни технологии на членове на семейства на освободени работници и служители от стоманообработващата и стоманодобивна промишленост, посредством установяване на постоянно действащ център за квалификация и преквалификация на територията на р-н Кремиковци. Привличане на безработни, освободени от стоманообработващата и стоманодобивна индустрия за заетост в строително-ремонтите дейности по проекта.

 

"Изследване капацитета на гражданския сектор" - изследователски проект.

Проведени са национално представително проучване и фокус-групи. В резултат от изследването и фокус-групите е подготвен доклад "Гражданският сектор пред предизвикателствата на социалната уязвимост". Целите на изследването са оценка на нуждите на уязвимите групи и на капацитета на гражданския сектор и релевантността му по отоношение на нуждите в техния реален контекст (региони, целеви групи, проблемни полета) /2001г. - 2002г./.

 

Стратегическа разработка на тема "Работа с българските посолства в страните-членки на НАТО"

Проектът е в процес на изпълнение (15.06. 2002 - 30.11.2002) и е финансиран от фондация "Отворено общество".

 

"Партньорство между публичната власт и гражданското общество - два конкретни приноса към една обща европейска перспектива" - национално представително проучване /2002г./

 

"Изследване на състоянието на младите хора в Югоизточна Европа"

Проектът е финансиран от "Граждански пакт за Югоизточна Европа - Черна Гора" /2001г. - 2002г./. Целта на проекта е да събере информация на база на проведено анкетно проучване и фокус групи, да установи и анализира състоянието в което се намират младите хора в региона на базата на техния жизнен стандарт, активно участие в гражданските структури, както и да представи основните проблеми с които младежите се срещат и начини за тяхното разрешаване. Страни партньори по проекта са България, Румъния, Македония, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херциговина и др.

Реализирани проекти