Цели І Проекти І Източници на финансиране І Структура І Партньори І Публикации І За контакти

Първа ИБЕРО-БЪЛГАРСКА Международна конференция по Управление на Ресурсите и Отпадъците

Битови и масово разпространени отпадъци

11 и 12 септември 2003
Национален дворец на културата - София

ЦЕЛИ

Институтът по Поддържане на Ресурсите (ISR-CER) в сътрудничество с българската Фондация Общество и Информация и разчитайки на подкрепата, от българска страна, на Министерството на околната среда и водите и на Народното събрание, както и от страна на различни обществени и частни инстанции в Испания и Португалия, ще проведат на 11 и 12 септември 2003 г. в София Първата ИБЕРО-БЪЛГАРСКА Международна конференция по Управление на Ресурсите и Отпадъците, която ще се фокусира върху битовите и масово разпространени отпадъци.

Този първи акт, организиран съвместно със страните с предстоящо присъединяване, има за цел да предаде опита на Испания и Португалия в тази област, както и да анализира нуждите и дейностите, предприемани в България в това отношение.

Освен това се цели сближаване с България – страна, която след няколко години ще бъде част от Европейската общност, с намерението да се използват благоприятните възможности произтичащи от присъединяването й по отношение на сътрудничеството в изграждането на инфраструктури на околната среда.

Целта на тази първа Международна конференция е тя да се превърне във форум за дискусии в който всички представители, заинтересовани от териториалните условия на Иберийския полуостров и България, биха могли да обединят опита си по всички аспекти свързани с управлението на битовите и масово разпространени (отпадъци от употреба на продукти) отпадъци.

Основните теми на Конференцията са:ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Четвъртък, 11 септември 2003
       
  14:30   Акредитиране
       
  15:30   Откриване и встъпителна сесия
       
      Европейска и национална политика по отношение на управление на битови и масово разпространени отпадъци
       
      Маноела Георгиева, Заместник министър на околната среда и водите на България
       
      Джевдет Чакъров, Председател на Комисията по околна среда и води към Българското Народно Събрание
       
      Власти от Министерството на околната среда на Испания
       
      Власти от Министерството на околната среда и териториалното управление на Португалия
       
      Представители от Делегацията на Европейската комисия в България
       
      Хосе Луис Руиз Лизундиа, Президент на Институтът по Поддържане на Ресурсите
       
Сесия 1   Дейности по управление на битови и масово разпространени отпадъци в рамките на страните
       
  17:00   “Законодателна рамка в областта на управлението на отпадъците в България”
      Цветанка Костадинова, Директор на дирекция “Управление на отпадъците”, Министерство на околната среда и водите, Българи
       
  17:20   “Дейности по управление на битови и масово разпространени отпадъци в Португалия”
      Артур Асенсо Пирес, Президент на Институт по отпадъците, Министерство на околната среда, Португалия
       
  17:40   “Дейности по управление на битови и масово разпространени отпадъци в Испания”
      Герман Глариа/Жуан Мартинес, Генерален директор Качество и оценка на околната среда, Министерство на околната среда, Испания
       
      Дискусия
       
Сесия 2   Икономически и финансови инструменти при управлението на отпадъците
       
  18:10   “Управление на отпадъците в България – Икономически инструменти”
      Щерьо Ножаров, Началник отдел “Стратегия и програми за околна среда”, Министерство на околната среда и водите, България
       
  18:30   “Икономически инструменти за управление на отпадъците. Налагане на гъвкави такси – принципът който замърсява плаща”
      Карлос Мартинес Оргадо, Генерален директор Director Институтът по Поддържане на Ресурсите (ISR-Cer).
       
      Дискусия
       
  19:00   Край на сесиите за деня
       
       
Петък, 12 септември 2003
       
Сесия 3   Управление на неорганичния дял на твърдите битови отпадъци
       
  09:00   “Въвеждане на разделно събиране на рециклируеми отпадъци в пилотни общини”
      Др. Тодор Недков, Главен експерт в дирекция “Управление на отпадъците”, Министерство на околната среда и водите, България
       
  09:20   “Системи за управление на отпадъците от леки опаковки в Испания”
      Франсиско Пан-Монтойо. Изпълнителен директор на ECOEMBES, Испания
       
  09:40   “Нови тенденции в разделното събиране на различни фракции твърди битови отпадъци”
      Вицепрезидент на Португалския институт по отпадъците (Министерство на околната среда и териториално управление), Португалия
       
      Дискусия
       
Сесия 4   Управление на органичния дял на твърдите битови отпадъци
       
  10.10   “Компостирането един от методите за управление на отпадъци – Български опит”
      проф. д-р. Мария Златева, Президент на Федерация “ИНТЕРЕКО-21”, България
       
  10:30   “Възможности за управление на органичната фракция на твърдите битови отпадъци. Компостът като продукт”
      Фернандо Лейте, Управител на LIPOR.
       
  10.50   “Интегрирани системи за биометанизация и компостиране”
      Жозеп М.Сабатер, Директор на Техническа служба към СТОЛИЧНА КОМПАНИЯ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ, БАРЦЕЛОНА.
       
      Дискусия
       
  11:20   Кафе-пауза
       
Сесия 5   Енергия от отпадъци
       
  11:50   “Оползотворяване на енергията от изгаряне на инфекциозни и патологични болнични отпадъци от здравните заведения на територията на Столична община”
      Георги Стоянов, Директор на Инсинератор за болнични отпадъци в “Александровска болница”, гр. София, България
       
  12:10   “Изгарянето на ТБО като енергиен източник. Испански опит”
      Жоан Парпал и Марфа, Президент на RESA
       
  12:30   “Енергия от отпадъка в циментовото производство – Приноса на HOLCIM при управлението на отпадъците”
      Тодор Костов, Изпълнителен директор, HOLCIM (България) АД, България.
       
      Дискусия
       
Сесия 6   Регионален опит в управлението на отпадъците. Нови положения произтичащи от Директивата за депониране на отпадъци
       
  13:00   “Регионален опит в управлението на отпадъците в общините Враца и Мездра”
      Росица Долмова, Еколог, Община Враца, България
       
  13:20   “Новите депа. Най-добрите налични технологии“
      Жорж Галего Рубио, Генерален директор на HERA HOLDING.
       
  13:40   “Баланс на Плана за твърдите битови отпадъци на Автономна община Андалусия”
      Жуан Есфадас Сеяс, Генерален директор Превантивна дейност и качество на околната среда на Автономното правителство на Анделусия.
       
      Дискусия
       
  14:10   Край на сутрешната сесия.
       
Сесия 7   Управление на специфични видове отпадъци I
       
  16:30   “Рециклиране на излезли от употреба оловно-кисели акумулатори – състояние и тенденции”
      Васил Богданов, Директор на Завод на рециклиране, МОНБАТ АД, гр. Монтана, България
       
  16:50   "Енергия от изгаряне на утайки от ПСОВ в циментовите пещи”
      Йесус Ортиз, Генерален директор на Italcementi Group, Гърция и България
       
  17:10   “Регенериране на употребявани масла. Каталунски (Испания) модел”
      Манел Рибасес, Генерален директор на CATOR
       
      Дискусия
       
Сесия 8   Управление на специфични видове отпадъци II
       
  17:40   "Интегрирано управление на строителните отпадъци и отпадъците от разрушения”
      Рафаел Сагардуй, Директор на отдел Околна среда на ИДОМ
       
  18:00   “Специфични отпадъчни потоци: Случаи на управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба автомобилни гуми в Андалусия, Испания и Португалия.”
      Мариано Суарес, Директор проект, EGMASA
       
      Дискусия
       
  18:30   Заключения и закриваща реч
       
       

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Официални езици - Български, испански и португалски.

Молба за участие

Молбата за участие следва да се попълни и изпрати до Секретариата на Конференцията до 29 август 2003 г. След тази дата не се допускат записвания. Записването за участие е валидно веднага след заплащането на съответната такса.

Ако заплащането се извършва чрез банков превод задължително се изпраща бюлетинът за записване придружен от документ, доказващ извършването на паричния превод, като се посочва името на лицето, което ще присъства на Конференцията и предприятието, което представлява.

Цената включва участие в Конференцията, документацията, българското вино за добре дошли и кафето сервирано на сутрешната сесия през втория ден.

За повече информация и заявки за участие:

Нина Цветанова - nina@ngolink.net

Телефон, адрес и др. - виж страницата за контакти


  - към началото -  

В този раздел:
Първа ИБЕРО-БЪЛГАРСКА Международна конференция по Управление на Ресурсите и Отпадъците

Битови и масово разпространени отпадъци

 
Нашите съорганизатори, партньори и участници


Република България