Цели І Проекти І Източници на финансиране І Структура І Партньори І Публикации І За контакти

Активни проекти

Инициатива за заетост, чрез придобиване на нови умения и квалификация в областта на компютърните науки и информационни технологии и създаване на постоянно действащ обучителен център

Проектът е финансиран по програма SMAEP на ЕК и МТСП

Обща цел:

Създаване на условия за осигуряване на постоянна заетост чрез квалификация и усвояване на нови умения в областта на компютърните науки и информационни технологии на членове на семейства на освободени работници и служители от стоманообработващата и стоманодобивна промишленост, посредством установяване на постоянно действащ център за квалификация и преквалификация на територията на р-н Кремиковци. Привличане на безработни, освободени от стоманообработващата и стоманодобивна индустрия за заетост в строително-ремонтите дейности по проекта.

Партньори

 • Фондация "Общество и информация"
 • Р-н Кремиковци
 • ДНТ "Враца"
 • Строителна фирма "Алфа Лукс"

- към началото -

Цели на проекта:

 • Създаване и осъществяване на 16 - седмична програма за обучение и усвояване на нови умения от млади хора - членове на семейства на освободени от стоманодобивната и стоманопреработваща индустрия
 • Обучение и осигуряване на заетост в областта на строително-ремонтните дейности в продължение на 5,5 месеца на 39 безработни, освободени от стоманодобивната и стоманообработваща индустрия.
 • Подготовка на 60 млади човека в областта на поддръжката на хардуер, мрежи и основни умения за web-базирано програмиране, от които за 30 ще бъде осигурена трайна заетост, а останалите ще бъдат конкурентно-способни на пазара на труда, където се търсят такива специалисти.
 • Установяване на постояннодействащ център за обучение, преквалификация и квалификация в областта на компютърните науки.

- към началото -

Целевите групи (бенефициентите)

60 млади хора 17 - 29 години, членове на семейства на освободени при съкращаване на работни места в стоманодобивната и стоманообработваща индустрия. Те ще бъдат набрани чрез обяви, със съдействието на общината и бюрото по труда. За 30 от тях ще бъдат осигурени условия за трайна заетост в областта на един от най - бързо развиващите се браншове - IT.

39 безработни, освободени от целевите предприятия, които имат някакви умения в строително-ремонтните дейности, и/или имат желание да придобият такива, които ще бъдат заети в продължение на 5,5 месеца със строително ремонтни дейности по установяване на обучителния център.

- към началото -

Основните дейности

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:

 • Ремонтиране и пригаждане на предоставена от р-н Кремиковци сграда за целите на обучението. Ремонтните дейности ще се извършат с консултантската помощ на партньора по проекта "Алфа Лукс" - фирма, специализирана в строително-ремонтни дейности. Почти всички от заетите в ремонта на сградата ще бъдат наети безработни измежду освободените от стоманодобивната и стоманообработваща промишленост в р-н Кремиковци. Преди започване на работа те ще минат съвсем кратки едноседмични ориентационни курсове в областта на уменията, които ще упражняват в процеса на работа по-късно и в правила на безопасност. Основно безработните ще полагат труд в продължение на 5,5 месеца като: общи работници, бояджии, дърводелци, мазачи, постилкаджии и плочкаджии. Те ще работят под професионалното ръководство на бригадири - майстори и ще имат възможност освен да работят и да придобият познания и практика в тези специалности.
 • Оборудване на помещенията с технически средства за провеждане на обучението. Осигуряване на постоянен Интернет трафик с достатъчен дебит за нуждите на обучението.
 • Създаване на програма за придобиване на основни познания в областта на хардуера и приложното web-базирано програмиране.
 • Обучение на 60 млади хора по създадената програма.
 • Оценка на придобитите познания и умения. Полагане на тест за Cisco (или конкурентна програма) сертификат. Полагане на изпит за получаване на диплом в областта на web - базираното програмиране. Осигуряване на работа на 30 от успешно преминалите изпитите, обучени младежи.

- към началото -

Подробности за това колко работни места ще бъдат създадени, временни и постоянни, включително наименованията им.

За целите на ремонта ще бъдат заети 39 лица, които ще извършват предимно не-квалифициран, ръчен труд /общи работници, бояджии, дърводелци, мазачи, постилкаджии и плочкаджии/. По проект строително - ремонтните дейности ще се реализират предимно чрез ръчен труд. Наетите безработни ще бъдат заети за срок от 5,5 месеца и преди наемането им ще преминат едноседмичен курс в областта на уменията, които ще практикуват по - късно и правила на безопасност.
След ремонта и обзавеждането на центъра, 60 млади хора от целевите семейства ще бъдат обучени в основи на компютърните науки и информационните технологии. След приключване на обучението за 30 от обучените младежи ще бъде осигурена постоянна заетост, след полагане на изпит, а останалите ще са придобили умения и познания, които ще ги направят конкурентно способни на пазара на труда, подготвяйки ги за бранш, който се развива изключително бързо и в който се откриват повече работни места, от колкото могат да бъдат заети с подготвени кадри. Успешно преминалите заключителните изпити, ще бъдат сертифицирани специалисти в поддръжката на хардуер и мрежи, освен това ще получат диплом за основни базисни познания в областта на web - базираното програмиране. Те ще могат да работят като сервизни техници на стандартен хардуер и/или web - софтуеристи и ако искат могат да продължат обучението си по - нататък в съответното висше учебно заведение.

- към началото -

Подробности за предлаганите места за обучение и наименованията на курсовете


За нуждите на проекта ще се извършат строително ремонтни -дейности, в които ще бъдат заети безработни. Преди започване на работа, те ще преминат едноседмичен ориентационен курс в основи на работата, която ще извършват по-късно и правилата за безопасност. Чрез 5,5 месечна практика, те ще затвърдят придобитите умения и ще добият много нови.
Обучението, което ще се извършва в обучителния център, ще се проведе в две основни насоки - хардуер и софтуер. Съответно при завършване ще се проведат два изпита:

 1. за получаване на сертификат за поддръжка на мрежи и хардуер
 2. за получаване на диплом за основни познания в web - базирано програмиране. Програмите и часовете на курсовете можете да откриете в приложението.

- към началото -

В този раздел:

Активни проекти

Реализирани проекти и инциативи