Цели І Проекти І Източници на финансиране І Структура І Партньори І Публикации І За контакти

Направете нещо за себе си! Изберете пътя на обучението и променете живота си! Обучението е безплатно!

По проект "Инициатива за заетост, чрез придобиване на нови умения и квалификация в областта на компютърните науки и информационни технологии и създаване на постоянно действащ център за обучение" финансиран по програма ФАР на Европейския Съюз - "Проект за заетост в районите със стоманодобивна и минна промишленост" (SMAEP), фондация "Общество и информация" набира за обучение 60 млади хора 17 - 30 години, членове на семейства на освободени при съкращаване на работни места в стоманодобивната и стоманообработваща индустрия от следните региони и предприятия:

София - град

 1. "КОЦМ" АД
 2. "Електрометал" ЕООД
 3. "Енергокабел" АД
 4. "Кремиковци" АД
 5. "Кремиковски строител" АД
 6. ПМУ "Кремиковци" АД
 7. "Металургремонт" АД
 8. "Строителна механизация Кремиковци" ООД
 9. Институт по черна металургия
 10. "Кремиковци 2000" ООД
 11. "Кремиковски автотранспорт" ООД
 12. "Кремиковски кар" ООД
 13. ТМ "Кремиковци" ООД
 14. "Кремиковци- рудодобив " АД
 15. ВАТ- ВАЗ - Фабрика за тръби
 16. НЛА- 2000 ЕООД
 17. ППХХП "Кремиковци" ЕООД
 18. ЗНСМ "Кремиковци" АД
 19. "ЕЛТЕРМИЯ" АД
 20. ЗММ АД
 21. "Софгеопроучване" ЕООД
 22. ЖП Завод
 23. "Минстрой холдинг" АД
 24. "Минпроект" ЕАД
 25. "Лабораторни геоложки изследвания" АД
- към началото - - следва -

Съдържание на този документ:

Свързани документи: